Årsmöte SPF Seniorerna 2019-02-21
Plats: Teaterhallen Folkets Park

Dagordning med föredragningslista

1. Säkerhetsgenomgång

2. Årsmötet öppnas

3. Parentation

4. Information från kommunen

5. Kaffepaus

6. Information till medlemmarna
Årsmötesförhandlingar

1. Val av ordförande, sekreterare och en vice ordförande för årsmötet

2. Val av 2 justerare jämte ordförande att justera årsmötets protokoll + rösträknare

3. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

4. Fastställande av föredragningslista

5. Behandling av styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse 2018)

6. Beslut om resultat- och balansräkning (till ny räkning)

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om ersättningar till styrelsen 6000:- kr/år och revisorer 200:- kr/år/person.
Fri entré & förtäring. Bilersättning vid konferenser och kurser ersätts med 18,50/mil enligt statligt reglemente

10. Behandling av motioner

11. Behandling av förslag från förbundet, distrikt- och föreningens styrelse

12. Beslut om budget för 2020

13. Beslut om Verksamheten för 2019 (se programblad)

14. Beslut om årsavgift för 2020 oförändrad 240 kr (vän medlem 100 kr)

15. Beslut om antalet styrelseledamöter 9

16. Val av ordförande

17. Val av övriga styrelseledamöter

18. Val av revisorer

19. Val av valberedning

20. Val av övriga funktionärer (Kommittéer tillsättes av styrelsen.)

21. Val av ombud vid SPF:s distriktsmöte (1 ordinarie och 1 ersättare)

22. Val av representanter i pensionärsrådet (1 ordinarie och 1 ersättare)

23. Beslut att skänka 500 kr vardera till Furuboda, Barncancerfonden och Alzheimerfonden

24. Avtackningar förtroendevalda

25. Medlemsinformation och lotteridragningar

26. Årsmötet avslutas med nationalsången